Stanovy


STANOVY SDRUŽENÍ IMIGRAČNÍCH ADVOKÁTŮ V ČESKÉ REPUBLICE, Z. S.

I. NÁZEV, SÍDLO A POSTAVENÍ

1.  Název spolku je: Sdružení imigračních advokátů v České republice, z. s. (dále jen „Sdružení“).

2.  Sdružení může užívat i anglický překlad svého názvu Association of Immigration Attorneys in the Czech Republic nebo zkratky SIMAČR, AIACR.

3.  Sídlem Sdružení je Praha.

4.  Sdružení je samosprávný, dobrovolný, nezávislý a neziskový svazek členů, kteří se v něm spolčují za účelem realizace společných zájmů a cílů, založený dle § 214 a násl. ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

5.  Sdružení je založeno na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách na dobu neurčitou.

II. ÚČEL A HLAVNÍ ČINNOST

1.  Účelem Sdružení je prosazovat principy právního státu s respektem k lidským právům a veřejným zájmům, a to v legislativní oblasti i aplikační praxi orgánů veřejné moci ve vztahu k migrujícím osobám a dále podporovat profesionalizaci a dostupnost právních služeb v oblasti cizineckého a azylového práva.

2.  Sdružení naplňuje svůj účel prizmatem lidské migrace především jako příležitosti pro migrující osobu, přijímající zemi (Českou republiku) i zemi původu. Členové Sdružení kladou zvláštní důraz na ochranu práv a oprávněných zájmů svých klientů z řad migrujících osob.

3.  V zájmu naplňování svého účelu Sdružení, jako subjekt zastřešující advokáty poskytující právní služby v oblasti cizineckého a azylového práva, vykonává tyto dílčí činnosti:

a) spolupracuje na partnerské úrovni s orgány zákonodárné, výkonné a soudní moci, se subjekty občanské společnosti a dalšími subjekty působícími v oblasti migrace, a též s Českou advokátní komorou („ČAK“),

b) zaujímá stanoviska k návrhům zákonů a dalších právních předpisů v oblasti cizineckého a azylového práva, včetně předpisů, které se mohou dotýkat účelu sledovaného Sdružením,

c) zaujímá stanoviska k zásadním událostem a jevům souvisejícím s migrací a doporučuje systémová řešení problematických aspektů v oblasti migrace,

d) přispívá k dodržování lidských práv, k jejich rozvoji, včetně jejich právního zakotvení a rozšiřování povědomí o těchto právech,

e)  upozorňuje na případy porušování základních lidských práv (zejména práva na respektování soukromého a rodinného života a práva na spravedlivý proces), včetně porušování práv dítěte, ze strany orgánů veřejné moci,

f)  pořádá vzdělávací a osvětovou činnost směrem k laické i odborné veřejnosti, a též směrem k členské základně Sdružení,

g) vytváří, sdílí a doporučuje společné principy, postupy a standardy pro poskytování právních služeb v oblasti cizineckého a azylového práva, a zasazuje se o jejich ochranu a rozvoj,

h) zastupuje zájmy svých členů v jednání s třetími stranami,

i) pořádá společenské, kulturní, sportovní, dobročinné a jiné akce pro členy Sdružení i veřejnost.

4. Za účelem podpory a zajištění svého účelu může Sdružení vykonávat vedlejší hospodářskou činnost, kterou je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:

– poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,

– mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,

– provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavných zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábaz, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí;

– případně jiná výdělečná činnost.

III. ČLENSTVÍ

1. Členem se může stát advokát nebo evropský advokát se zaměřením na cizinecké a azylové právo, který vykonává advokacii dle zákona upravujícího výkon advokacie na území České republiky, jehož výkon advokacie není pozastaven či přerušen, a který poskytuje právní služby zejména v oblasti cizineckého a azylového práva („člen“ nebo „členové“).

2. Členství zakladatelů spolku vzniká zápisem Sdružení do příslušného rejstříku vedeného soudem.

3. Členství vzniká dnem, kdy představenstvo Sdružení rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky, nejdříve však ke dni zaplacení členského příspěvku na příslušný kalendářní rok.

Žádost o řádné členství se adresuje v písemné podobě představenstvu Sdružení.

Přihláška musí obsahovat:

– jméno a příjmení žadatele,

– adresu trvalého pobytu a sídla výkonu advokacie,

– ev. č. ČAK, identifikační číslo,

– telefonické spojení a e-mailovou adresu pro elektronickou komunikaci,

– datum podání přihlášky,

– prohlášení, že žadatel vstupuje do Sdružení dobrovolně a zavazuje se dodržovat stanovy a další vnitřní předpisy Sdružení, podřizovat se rozhodnutím orgánů Sdružení, souhlasí s uveřejněním svých údajů (v rozsahu jméno a příjmení) ve veřejně přístupném seznamu členů,

– vlastnoruční podpis žadatele,

– doporučení alespoň 2 stávajících členů Sdružení.

4. Představenstvo Sdružení rozhodne o žádosti o členství do 3 měsíců od podání přihlášky. Na členství ve Sdružení není právní nárok. Rozhodnutí o žádosti o členství nemusí být odůvodněno.

5. Členství ve Sdružení je podmíněno úhradou členského příspěvku. Každý člen Sdružení je povinen platit členský příspěvek za každý kalendářní rok, v němž je členem, a to do konce března daného kalendářního roku, respektive do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí za člena Sdružení. Výši členského příspěvku určuje členská schůze.

6. Členství zaniká:

a) doručením oznámení člena o vystoupení ze Sdružení,

b) úmrtím člena,

c) nezaplacením členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě poskytnuté ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl člen ve výzvě na tento následek upozorněn,

d) vyškrtnutím člena ze seznamu advokátů vedeného ČAK,

e) vyloučením člena ze závažných důvodů rozhodnutím představenstva Sdružení, zejména z důvodu závažného porušování povinností člena Sdružení nebo pro zásadní rozpor s hodnotami a účelem Sdružení.

7. O vyloučení rozhoduje představenstvo Sdružení dvoutřetinovou většinou všech svých členů. Vyloučený člen se může odvolat k členské schůzi, a to do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí o vyloučení.

8. Seznam aktivních členů (v rozsahu jméno, příjmení a datum vzniku členství s odkazem na zapsané údaje ČAK) je veřejně přístupný na webové stránce Sdružení, je-li zřízena.

9. Sdružení vede úplný seznam svých členů, který je přístupný všem členům, a to na základě žádosti doručené představenstvu.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA

1. Každý člen Sdružení má právo zejména:

a) účastnit se členské schůze,

b) účastnit se veškeré činnosti Sdružení a být o této činnosti informován,

c) předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti Sdružení,

d) účastnit se akcí pořádaných Sdružením,

e) hlasovat na členské schůzi o projednávaných návrzích za předpokladu, že uhradil všechny splatné příspěvky,

f) volit orgány Sdružení a být volen do orgánů Sdružení,

g) společně s dalšími členy požádat o svolání mimořádné členské schůze, jestliže bude taková žádost podpořena alespoň jednou třetinou členů Sdružení,

h) navrhovat změny stanov, jestliže bude takový návrh podpořen alespoň jednou třetinou členů Sdružení, a žádat o zařazení takového návrhu na pořad členské schůze.

2. Člen je povinen:

a) napomáhat podle svých možností činnosti Sdružení a dbát o to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno Sdružení,

b) dodržovat tyto stanovy a další předpisy Sdružení, jakož i rozhodnutí orgánů Sdružení,

c) řádně platit členské příspěvky,

d) dodržovat mlčenlivost ohledně vnitřních záležitostí Sdružení, jakož i nezpřístupnit třetím osobám vnitřní akty, zápisy a jiné dokumenty Sdružení, které nejsou veřejně zpřístupněny samotným Sdružením,

e) bezodkladně ohlašovat změnu údajů uvedených v přihlášce, respektive úplném seznamu členů.

V. ORGÁNY SDRUŽENÍ

1. Sdružení má tyto orgány:

a) členská schůze,

b) představenstvo.

2. Sdružení může vytvořit kontrolní a rozhodčí komisi.

VI. ČLENSKÁ SCHŮZE

1. Nejvyšším orgánem Sdružení je členská schůze, která je tvořena všemi jeho členy.

2. Do působnosti členské schůzce náleží rozhodování ve věcech určených těmito stanovami. Členská schůze v rámci své působnosti:

a) rozhoduje o změně stanov,

b) schvaluje plán činností Sdružení směřujících k naplňování účelu Sdružení, včetně jeho změn a dodatků,

c) projednává a bere na vědomí zprávu o činnosti představenstva a kontrolní a rozhodčí komise, jsou-li zřízeny,

d) projednává a schvaluje zprávy o činnosti Sdružení a zprávy o hospodaření za předcházející období, závěrečné roční vyúčtování a výroční zprávu předloženou představenstvem,

e) určuje a schvaluje koncepci činnosti Sdružení na další období a schvaluje rozpočet Sdružení na příští období,

f) volí a odvolává členy představenstva,

g) volí a odvolává členy kontrolní a rozhodčí komise, jsou-li tyto komise zřízeny,

h) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení člena,

i) rozhoduje o zřízení dalších orgánů Sdružení,

j) rozhoduje o zrušení Sdružení a způsobu jeho zrušení, případně volí a odvolává likvidátora,

k) určuje výši členského příspěvku.

3. Členská schůze si může vyhradit rozhodování i v jiných věcech, schválí-li takové rozhodnutí dvoutřetinovou většinou přítomných členů.

4. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomna alespoň polovina všech členů. Členská schůze se usnáší prostou většinou přítomných členů, nestanoví-li tyto stanovy jinak.

Není-li členská schůze usnášeníschopná do jedné hodiny od doby uvedené v pozvánce, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi novou pozvánkou způsobem uvedeným v těchto stanovách. Náhradní členská schůze se musí konat do pěti týdnů ode dne, na který byla svolána původní členská schůze. Náhradní členská schůze jedná s nezměněným pořadem a je schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných členů Sdružení.

5. Členská schůze rozhoduje ve věcech uvedených v čl. VI odst. 2 písm. a), i) a j) dvoutřetinovou většinou přítomných členů.

6. Hlasování ve věcech uvedených v čl. VI odst. 2 písm. f), g) a h) se děje tajnou volbou.

7. Termín a místo konání členské schůze a její pořad se členům oznámí nejméně 15 (patnáct) kalendářních dnů přede dnem jejího konání. Pozvánka je zasílána na e-mailovou adresu člena.

8. Člen je na členské schůzi přítomen osobně nebo zastoupen zmocněncem na základě písemné plné moci. Každý člen má na členské schůzi jeden hlas.

9. Řádnou členskou schůzi svolává nejméně jedenkrát za rok předseda Sdružení („předseda“). Členskou schůzi řídí předseda, případně jím pověřený člen představenstva. Členská schůze volí zapisovatele.

10. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání členské schůze do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne jejího ukončení a bez zbytečného odkladu ho na náklady Sdružení zašle všem členům. Zápis podepisuje svolavatel a zapisovatel.

11. Zasedání členské schůzce se mohou též zúčastnit jiné osoby pozvané svolavatelem, jestliže členská schůze jejich účast svým usnesením nevyloučí.

12. Členská schůze se může konat a přijímat rozhodnutí i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků.

13. Požádá-li o svolání členské schůze alespoň jedna třetina členů Sdružení, případně o svolání členské schůze rozhodne představenstvo, nebo kontrolní či rozhodčí komise, jsou-li zřízeny, předseda svolá mimořádnou členskou schůzi.

VII. PŘEDSTAVENSTVO

1. Představenstvo je statutárním orgánem Sdružení a má 5 členů. Představenstvo se skládá z předsedy, dvou místopředsedů a dalších čtyř členů představenstva.

2. Představenstvo volí členská schůze z členů Sdružení na funkční období 5 let. Členem představenstva může být pouze člen Sdružení.

3. Předsedu a místopředsedy volí ze svého středu představenstvo.

4. Představenstvo je příslušné ke všem záležitostem Sdružení, pokud nejsou svěřeny do působnosti členské schůzi, a zabezpečuje činnost Sdružení mezi zasedáním členské schůze.

5. Za Sdružení jedná navenek:

a) předseda samostatně, nebo

b) místopředseda společně vždy alespoň s jedním dalším členem představenstva.

6. Předseda nebo místopředseda může k zastupování Sdružení v dílčích záležitostech zmocnit jiného člena Sdružení.

7. Představenstvo může pro účely vnitřní správy a fungování Sdružení zřídit kancelář a webové stránky Sdružení a pro jejich fungování využívat prostředky z rozpočtu Sdružení.

8. Představenstvo zejména:

a) vykonává usnesení členské schůze,

b) řeší záležitosti vztahující se k hlavní činnosti Sdružení a vedlejší hospodářské činnosti, a též k dalším činnostem, které je nezbytné činit jménem nebo v rámci Sdružení při naplňování jeho účelu,

c) podle potřeb zřizuje administrativní aparát a rozhoduje o zřízení/jmenování a určení rozsahu působnosti a pravomoci osob působících v kanceláři Sdružení, je-li zřízena,

d) rozhoduje o nakládání s majetkem Sdružení a zajišťuje vypracování účetní závěrky,

e) vymezuje předmět obchodního tajemství a jiných důvěrných informací Sdružení,

f) svolává mimořádnou členskou schůzi, a není-li předsedy, řádnou členskou schůzi,

g) vede seznam členů,

h) vede archiv Sdružení,

i) schvaluje nové členy Sdružení a rozhoduje o vyloučení členů Sdružení za podmínek uvedených v těchto stanovách.

9. Představenstvo se schází dle potřeby, minimálně však dvakrát ročně.

10. Členové představenstva jsou povinni se zúčastnit všech jeho jednání. Jednání představenstva svolává předseda, případně místopředseda. Představenstvo je usnášeníschopné, účastní-li se jeho jednání nejméně nadpoloviční většina všech jeho členů. Pro přijetí usnesení Představenstva je potřeba nadpoloviční většina hlasů jeho přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, resp. staršího místopředsedy, není-li předseda přítomen.

11. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků.

12. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Sdružení způsobit škodu.

13. Členové představenstva odpovídají Sdružení za podmínek a v rozsahu stanoveném právními předpisy za škodu, kterou mu způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni Sdružení společně a nerozdílně.

VIII. MAJETKOVÉ POMĚRY A HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ

1. Činnost Sdružení je financována:

a) členskými příspěvky,

b) platbami členů a klientů Sdružení za služby poskytované Sdružením,

c) vedlejší hospodářskou činností,

d) dary od fyzických a právnických osob,

e) získanými dotacemi a granty.

2. Majetek Sdružení může být použit pouze pro výkon předmětu činnosti Sdružení v souladu s jeho účelem.

3. Sdružení sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet je sestavován na příslušný kalendářní rok a vyúčtování výsledků hospodaření se provádí do 6 měsíců od skončení kalendářního roku.

4. Členové Sdružení mají nárok na uhrazení výdajů, které přímo souvisejí s činností Sdružení, pokud Sdružení disponuje prostředky k jejich uhrazení.

IX. ZRUŠENÍ SDRUŽENÍ

1. Sdružení se zrušuje:

a) dobrovolnou likvidací,

b) sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí členské schůze,

c) jiným způsobem dle příslušných právních předpisů.

2. Zrušuje-li se Sdružení dobrovolnou likvidací, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání.

X. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. První členy představenstva včetně funkce prvního představenstva volí zakladatelé Sdružení takto:

– předseda: Tomáš Verčimák,

– místopředseda: Filip Schmidt,

– místopředseda: Azra Drozdek,

– člen představenstva: Filip Dus,

– člen představenstva: Adéla Tukhi.

2. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí právním řádem České republiky.

3. Zápisy z členských schůzí spolu s pozvánkou na členskou schůzi a listinami přítomných, zápisy ze zasedání představenstva, plné moci vydané Sdružením a další dokumenty týkající se právního postavení a hospodaření Sdružení se uchovávají v archivu Sdružení po celou dobu jeho existence. Za vedení archivu odpovídá představenstvo.

4. Aniž by tím byla dotčena závazná ustanovení právních předpisů, veškeré smlouvy Sdružení musí být uloženy v archivu Sdružení po dobu určenou představenstvem a jím stanoveným způsobem.

5. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních ustanovení těchto stanov.

6. Tyto stanovy nabývají platnosti schválením zakládajícími členy Sdružení a účinnosti dnem zápisu do veřejného rejstříku.

V Praze dne 24. 01. 2023